JAK Medlemsbank

JAK är en förkortning för Jord, Arbete, Kapital

JAK Medlemsbank bedriver en idéburen bankverksamhet och har drygt 34 000 medlemmar spridda över hela Sverige.

Enligt JAK själva: ”Vi vill bidra och vara med och driva omställningen till en mer hållbar värld. Det gör vi genom att bedriva bankverksamhet som verkar för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi.  Som medlem är du en del i en förening med möjlighet att påverka de ekonomiska villkoren för både dig själv och andra.Där andra banker drivs av vinstintressen har vi istället dina intressen i första hand. Istället för vinstkrav för bonusar och utdelning prissätter vi efter kostnader för att framtidssäkra verksamheten och öka den långsiktiga medlemsnyttan. I stället för att öka och bibehålla din skuldsättning har vi din skuldfrihet i fokus. Det är bra för dig, dina efterlevande och miljön. Vill du vara med på omställningsresan? Där andra banker drivs av vinstintressen har vi istället dina intressen i första hand. Istället för vinstkrav för bonusar och utdelning prissätter vi efter kostnader för att framtidssäkra verksamheten och öka den långsiktiga medlemsnyttan. I stället för att öka och bibehålla din skuldsättning har vi din skuldfrihet i fokus. Det är bra för dig, dina efterlevande och miljön. Vill du vara med på omställningsresan?”

JAK ser sig själva som den goda banken och välkomnar fler att bli medlemmar i JAK.

Historia

År 1965 grundades Jord Arbete Kapital – riksförening för ekonomisk upplysning, sedermera kallad JAK Riksförening. Föreningen hämtade sina idéer från en liknande rörelse i Danmark, grundad 1931 utifrån missnöjet med att bönder drevs från sina gårdar på grund av ockerräntor.
Föreningen strävade efter att främja ekonomiskt samarbete och utveckla en sparlåneverksamhet fri från ocker och vinstintresse under beteckningen JAK:s fördelningssystem. 1970 kunde föreningen lämna sitt första lån.

Finanskris 1990-talet
Allmänhetens intresse för JAK ökade kraftigt under finanskrisen i början av 1990-talet och under loppet av några år flerdubblades medlemsantalet i föreningen. Efter organisatoriska överväganden beslöts att överföra verksamheten till en för ändamålet nybildad ekonomisk förening.
JAK ekonomisk förening övertog hela verksamheten under 1993. JAK ekonomisk förening förband sig samtidigt att driva den verksamhet som JAK Riksförening dittills bedrivit med samma inriktning. I december 1997 godkände regeringen JAK:s ansökan om att bli medlemsbank och gav föreningen så kallad bankoktroj.

Bakgrunden till JAK:s ansökan var att en särskild lagstiftning hade införts för att reglera sparlåneverksamhet i större föreningar. Enligt den nya lagen kunde JAK inte fortsätta verksamheten i sin dåvarande form. Därför övertog JAK Medlemsbank verksamheten den 30 april 1998 och driver den vidare med stöd av regeringens oktroj. Banktillståndet innebär även att sparandet omfattas av den statliga insättningsgarantin, som gäller för alla svenska banker.

JAK Medlemsbank verkar för ett hållbart samhälle för människa, miljö och ekonomi. Räntan på medlemmarnas lån grundar sig på de kostnader som banken har för sin administration och utveckling. Likt andra banker finns i JAK administrationskostnader, som inkluderar överskott för att garantera lång­siktighet i verksamheten och täckning av t.ex. kreditförluster men inga bonusar och utdelningar delas någonsin ut. Avgifter och räntor på lån anpassas efter självkostnadsprincip­en så att de som nyttjar en tjänst betalar för de kostnader den medför.

JAK har en youtube kanal men inga videos publicerade i den.