Ekobanken medlemsbank

En av flera medlemsbanker som finns i Sverige

Bankens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet. Banken skall i denna verksamhet särskilt arbeta med att lämna och förmedla krediter som främjar en sund utveckling av fria och almännyttiga initiativ samt vid kreditgivning till privatpersoner stimulera till eget sparande. Grundvalen för bankens verksamhet är ömsesidighet. Banken ska verka för en hållbar samhällsförnyelse som grundas på ett fritt kulturliv, ett jämlikt socialt liv och en solidarisk ekonomi. Banken skall ha som sin huvudsakliga verksamhet – att ta emot inlåning på räkning från allmänheten, – att låna upp medel, bland annat genom att ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, – att lämna eller förmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller i fordringar, – att medverka vid finansiering, bland annat genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande, – att förmedla betalningar, – att tillhandahålla betalningsmedel, – att ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, – att lämna ekonomisk rådgivning och bedriva notariatverksamhet samt att driva verksamhet som har naturligt samband med inlåning eller med verksamheterna enligt ovan.

Ekobanken ägs av ca 2 600 medlemmar. Fysisk eller juridisk person som vill främja bankens ändamål och stödja dess verksamhet äger rätt att bli medlem. Ansökan om inträde skall ske skriftligen.